25 lat obecności Karmelitanek Misjonarek w Trzebini

Wchodzę teraz na nowy teren, w nową krainę i nowy świat. Czuję, że Bóg wzywa mnie do głoszenia, i że muszę się zdać na ducha, który mnie poprowadzi. A gdzie widzę otwarte drzwi, tamtędy mam wchodzić.

Oddaj się w ręce Opatrzności, a ona cię poprowadzi.
(bł. Franciszek Palau y Quer, ocd)

Wdzięczne Bogu za 25 lat naszej obecności w Trzebini, Uroczystą Eucharystią dziękczynną i wspólnym świętowaniem dnia 29 grudnia 2016 r. Dziękowałyśmy Panu za ten dar Jego Opatrzności! Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają duchowo i materialnie, które wraz z nami się modlą.

Z wdzięcznością i darem modlitwy:           Wspólnota Karmelitanek Misjonarek z Trzebini

 

JUBILEUSZ 25-LECIA WSPÓLNOTY P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W TRZEBINI

Homilia o. Mariana Stankiewicza, ocd

Czcigodny Księże Proboszczu, Umiłowane Siostry Karmelitanki Misjonarki, Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie,

Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam, że jesteśmy stworzeni do pełnienia dobrych czynów, do okazywania miłości. W ten sposób naśladujemy samego Pana, który z miłości do nas, stał się człowiekiem i przeszedł dobrze czyniąc odsłaniając tym samym przed nami miłosierne oblicze Ojca. W progu świątyni Jerozolimskiej, tuż przed obrzędem Ofiarowania Jezusa, za to dzieło już wysławia Boga starzec Symeon wyczekujący pojawienia się upragnionego Emmanuela. Jezus realizuje zatem krok po kroku zbawczy plan Ojca. Mówi i czyni to, co widzi u Ojca. Św. Paweł, wierny uczeń Jezusa, wzywa w jednym ze swoich listów: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,1).

Poszczególni uczniowie i wspólnoty winny być świadkami Miłości Boga, który pragnie przygarnąć człowieka. Miłość ta każe stale szukać nowych sposobów, środków, by się wyrazić. Zawsze winna być twórcza i hojna w dawaniu.

Drogie Siostry, z woli Waszego Założyciela, bł. Franciszka Palau, który dał się prowadzić Duchowi Świętemu, zostałyście powołane w Kościele do czynnego apostolstwa, by wychodzić naprzeciw wyzwaniom nowych czasów. W dobie wielu konfliktów i pogłębiającego się kryzysu tożsamości chrześcijańskiej, gdy wielu ludzi doświadcza pustki duchowej i zagubienia, Wasza misją stało się ukazywać najwyższe wartości ewangeliczne i miłość do Kościoła, Oblubienicy Chrystusa.

Powodowane tą miłością zawsze pragniecie być blisko ludzi wspierając lokalny Kościół tam, gdzie Was posyła Boża Opatrzność. W niełatwych okolicznościach upadającego systemu komunistycznego podjęłyście się zadania zaszczepienia karmelu Misyjnego także w kraju Jana Pawła II. Był to czas przełomu. Nie można było wówczas tracić ani chwili, aby uchwycić młode pokolenie: dzieci i młodzież, poddawane wcześniej systemowej ateizacji. Wasza determinacja, oparta na solidnym fundamencie wiary, w stosunkowo krótkim czasie przyniosła pierwsze owoce w postaci lokalnych powołań. Koniecznością było więc założenie w Polsce domu formacyjnego. Duch Święty przedziwnie natchnął odpowiednie osoby tak iż, znalazłyście przystań tu, w Trzebini, gdzie dziś sprawujemy Jubileuszową Uroczystość.

Początki Waszej tu obecności wymagały od Was wielkiej ufności Opatrzności Bożej. Ale tego właśnie uczył Was bł. Franciszek, pisząc w jednym z listów: „Zajmij się na modlitwie zdobywaniem ufności. Ta ufność wymaga wiary w Jego Opatrzność, a Opatrzność jest opieką i troską ojcowską jaką Bóg ma nad nami.”

To pouczenie Waszego Założyciela, ta dewiza, nadal Was prowadzi. Ta, która była pierwszą nowicjuszką, dziś w roku Jubileuszu, gości nas jako przełożoną tego domu. Łaska Jubileuszu ma Was, Drogie Siostry, wzmocnić, abyście nadal pozostawały otwarte na Boże działanie, pomimo tego, że doświadczacie własnych słabości, a na zewnątrz piętrzą się różnorakie trudności.

Dziś wiemy, że przed 25 laty dobrze odczytałyście znaki Boże i świadczycie w tym miejscu o tym, co Kościół ustami św. Jana Pawła II wyraził w dokumencie Vita Consecrata: „Najważniejszym przejawem misji nie są zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia konsekrowanego! Im bardziej upodabniamy się do Chrystusa, tym bardziej czynimy Go obecnym i działającym w świecie dla zbawienia ludzi” (VC 72).

Zatem można śmiało powiedzieć – a myślę tu o każdej z Sióstr, które przez te 25 lat przewinęły się przez ten dom – iż spełniłyście dobrze swoją misję dając wyraziste świadectwo życia Ewangelią. Wasza obecność w Trzebini, w sposób subtelny i wyrazisty zarazem, ukazuje tajemnicę hojności i bezinteresowności Serca Ojca Niebieskiego. Ufna postawa i prostota środków oddziaływania, stale ukazują ducha Założyciela, który pragnął, abyście docierały do każdego, nawet najbardziej zagubionego człowieka.

Każdy jubileusz, sięgając do wzorców biblijnych, obok zewnętrznych obchodów – zawsze prowadził do dziękczynienia za otrzymane łaski od Boga oraz przypominał o Jego wierności. Wasz Jubileusz jest zatem swoistym wezwaniem do Was skierowanym, abyście jeszcze gorliwiej wywiązywali się ze swojej misji. Wskazanie na przyszłość, jakie płynie z dzisiejszej Uroczystości: wlewajcie w serca ludzi nadzieję, dzielcie się wiarą. Zaczerpnijcie hojnie z łaski tego Jubileuszu i nie ustawajcie w gorliwości. Łaska tego Jubileuszu niech odnowi w Was apostolski zapał i przynosi jeszcze piękniejsze owoce w przyszłości. Amen.

 

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu